Uit Den Oorlog Van
1940 - 1945
 
Adolf Hitler
De massa-moordenaar uit Berlijn.
4 Mei 1945

Op deze pagina bevinden zich papieren uit den oorlog van 1940 - 1945.
 
~~~~
De Vliegende Hollander
De Vliegende Hollander
Dagblad verspreid door de geallieerde luchtmacht, No. 137. Vrijdag 4 Mei 1945.
 
Een klein gedeelte van de oplaag van deze Vliegende Hollander wordt (werd)verspreid boven bevrijd gebied / geeft dit nummer zoo snel mogelijk door. Anderen willen ook de foto´s zien! ...
De Vliegende Hollander
Laatste nummer, 10 Mei 1945.
 
Bevrijding van gansch Nederland.
Generaal Foulkes, bevelhebber van het 1e Canadeesche corps leest de capitulatie/voorwaarden voor aan Generaloberst Johannes Blaskowitz, bevelhebber van het 25ste Duitsche leger.  Opgewekt zien de Duitschers er niet uit. ...
De Vliegende Hollander
No. 38 Donderdag 29 Juni 1944.
 
De val van Cherbourg.
Generaal Von Schlieben en Schout-bij-nacht hennecke geven zich aan de Amerikanen over...
De Vliegende Hollander
No. 37 Donderdag 22 Juni 1944.
 
Het eerste bezoek van Generaal De Gaulle aan bevrijd Frankrijk.
De bevolking van Bayeux begroet den man, die vier jaren het strijdende Frankrijk heeft verpersoonlijkt...
De Vliegende Hollander
No. 24. Donderdag 27 Juli 1944, (weekblad).
 
Een sprekend beeld van den ontstuimigen opmarsch van het roode leger.
Russische troepen steken een rivier over bij Lwow (Lemberg)...
~~~
Ton Van Tast
Oranje Boven
1945 Ons Land Uit Lijden Ontzet
hiep hiep hoera ! Wij zijn weer vrij

 

Oorlogs-prenten-boek-bewaar't!

De daverende dingen dezer dagen door Ton Van Tast, 's-Gravenhage.

1Ste pagina

Vijf jaren lang hebben wij krom gelegen en gezucht onder zwaren druk van barbaar & schurk, die zich volpropten, als in luilekkerland, met ons part en deel.

~~~
Ons Volk
Juli 1945-Slot Nummer

Ons Volk

Juli 1945, prijs 20 cent, slot -nummer.

Den Vaderlant Ghetrouwe

Ons Volk 7 October 1943 ~5 Mei 1945

Het zal in Augustus 1943 geweest zijn, dat zijn plannen om zelf een verzetblad met groote oplaag aan het Nederlandse volk te brengen vaste vorm kregen.

Alles moest in het geheim gebeuren.

Dit nummer is de eerste en laatste legale, landelijk verspreide, aflevering.

~~~

Uitzonderingstoestand afgekondigd
Van 20 tot 4 uur binnen blijven

 

Uitzonderingstoestand afgekondigd
 
Overeenkomstig mijn decreet inzake de afkondiging van de uitzonderingstoestand (nr. 15/44) kondig ik voor het bezette Nederlandse gebied de uitzonderingstoestand af.
De bevolking moet orde en rust bewaren.
Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, is verboden.
Elke poging zich met den vijand in te laten of de kracht van het Groot-Duitse Rijk en zijn bondgenoten te benaderen of de uitvoering van een militaire opdracht te verhinderen, ieder verzet, ieder verstoring van de openbare orde, iedere benadeling van het arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met de dood of zware vrijheidsstraffen.
 
Den Haag, 4 September 1944, De Rijkscommissaris.

Van 20 tot 4 uur binnen blijven
 
Op grond van de op 4 September 1944 door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in overeenstemming met den Wehrmachtbefehlshaber Niederlande afgekondigde uitzonderingstoestand wordt met onmiddelijke inwerkingtreding de tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, voor de duur van de uitzonderingtoestand vastgesteld van 20 tot 4.
Samenscholing van allerlei aard, in het bijzonder die welke een demonstratief karakter dragen, waarbij meer dan vijf personen bij elkaar staan, worden door weermacht, S.S. en politie beschoten.
Weermacht, S.S. en politie schieten verder op ieder, die in de verboden tijd niet direct op de eerste aanroep blijft staan.
 
's-Gravenhage, 4 September 1944.
De höhere S.S.- und Polizeiführer Nordwest: (get.) RAUTER, S.S.-Obergruppenführer und General der Polizei.

 

~~~

Het 5de Zwijn...
 
 

Het vijfde zwijn

 

Zoek het vijfde zwijn.

Op vernuftige wijze is in deze vier varkens de kop van Hitler verborgen.

Na veel vouwen vindt men het gezicht terug.

Kon u het vinden ? Zo zag het vijfde zwijn er uit, dat de kopers van het velletje ondanks de narigheid van de oorlog veel plezier moet hebben bezorgd.

~~~

De Wervelwind
Juni 1942
 
 

De Wervelwind

Maandblad voor vrijheid, waarheid en recht

No. 3 VERSPREID DOOR DE R.A.F. Juni 1942

Mijne gedachten gaan naar Pinksteren.

Als de bloemen op het veld staan, bloeien daar de margrieten op hun hooge stengels met hun gele harten gekeerd naar den zon.

Ik weet het, thans meer dan ooit streven wij er naar en willen wij hun gelijk zijn : onze harten keeren naar God.

Hoofd omhoog, het hart naar boven !

UIT DE RADIOREDE VAN H.M. DE KONINGIN OP 22 MEI 1942 

Verspreiding van deze artikelen, in welken vorm ook, dient de nationale zaak.

[pagina 16/17] ...Keulen na den aanval van de 1000 bommenwerpers

Zoo ver het oog reikt ziet men uitgebrande huizen.

De verwoesting strekt zich uit over 20 vierkante kilometer.

Abetz heeft medegedeeld, dat 260,000 van de 750,000 inwoners dakloos zijn.

Voor den aanval

Een van de meer dan 250 fabrieken, die, volgens berichten, beschadigd werden.

Na den aanval

~~~

Oorlog prenten
A. v. A.
Hulde aan de huisvrouw in oorlogstijd.
 
Van bieten iets behoorlijks koken ; om zonder kolen toch te stoken ; op een gebrekkig fietsje toeren voor 'n maaltje eten naar de boeren ; de zorg, dat er wat licht zou wezen wijl pa 't geheime blad moest lezen ; door vele distributiezaken toch niet uit 't evenwicht te raken . . . . dat heeft de huisvrouw klaar gekregen ! Dus mag haar roem hier niet verzwegen, maar is een schoone plaat gewijd aan die heldin in oorlogstijd !
 
A. v. A.
Ons volk presenteert De Rekening.
 
Duitsland brute roovers stalen Neêrlands industrie en vee ; nu is het parool : betalen ! Eer is Neêrland niet tevreê ! Zie de armoe onzer burgers, Wie zelfs 't noodig hemd mankeert . . . . Duitschlands volk iets kwijt te schelden is misdadig en verkeerd ! Neêrlands natie, arm en kaal, heeft één groote eisch : BETAAL:
 
A. v.A.
Hoe de waarheid aan het licht komt.
(De illigale pers)
 
Vijf jaar werd in de Nazi-pers slechts Nazi-leugentaal gesproken ; maar 't net van leugens en bedrog werd elken dag opnieuw doorbroken.
Het was de illegale pers, die - moedig tartenfe gevaren - ons volk voor d' invloed van het gif der Max Blokzijltje wist te sparen.
Het was vijf jaar de WARE krant voor 't ware volk van Nederland !
 
A. v. A. 
Het Roode kruis
 
Toen 't hongerspook de baas hier was door het veelvuldig Duitsche sleepen, kwamen als redders in den nood de volgeladen Zweedsche schepen.
Het Roode kruis heeft werk verricht, dat Nederland nooit zal vergeten, het bracht het uitgemergeld  volk een rijke schat van kostbaar eten.
Ons voedsel ging naar Moffrica, met vrachten werd het weggereden.
En nog misgunde ons de mof het Roode Kruisgeschenk uit Zweden.
Het Roode Kruis hielp in den nood ontelbren van den hongerdood.
 
A. v. A.
Het opduiken van onderduikers door het 'stempelen' e.d.
 
Het onderduikers-hulpbureau had zijn papiertjes puik in orde ; men kon met een vernieuwde P.B. een ander dan zichzelf  worden.
Men werd wat ouder, en 'n attest getuigde van een zware ziekte . . . . en elk papiertje was net echt wat men daar zooal klaar fabriekte.
Al keek de Duts ook nog zoo fel, de drager kwam niet in de knel.
De onderduiker-boven-water sloeg nooit met zijn P.B. een flater !
 
A. v. A.
Ze Zeggen . . . .
 
Ze zeggen : er is opstand in Berlijn !
Ze zeggen : Goering zou in ongrnade zijn !
Ze zeggen : Hamburg is gebombardeerd !
Ze zeggen : Hitler is door 't leger gearresteerd !
Ze zeggen : . . . en daar ging 't gerucht, 't ging als een vogel door de lucht, 't was nu eens zwaar en dan weer licht, HOE 't was, zag men op elks gezicht.
Het deed altijd zijn invloed gelden, zelfs op 't gelaat der moffenhelden.
't Gerucht, al was het nog zoo raar, had steeds effect . . . al was 't niet waar !
 
A. v. A.
De dolle dinsdag 5 September 1944
 
Dolle Dinsdag - 5 September ! Vreugderoes bij het publiek ! Vlaggen wappren, liedren klinken ! Bij de N.S.B. paniek ! Angst bij Hitlers satellieten ! Elke driehoekman en -vrouw klopt het hart in 't nazi-keelgat.
Waar is Hitlers weermacht nou ?
Angst in d' oogen, bange snuiten, bibberend en gansch ontdaan ! "Lieve Führer, kom me helpen ! 'k Heb wat in mijn broek gedaan ! De geallieerden komen ! "Dra bleek : men had zich vergist !
Maar die angst der N.S.B.-ers hadden we niet graag gemist !
 
A. v. A.
Spoorwegstaking 1944, De Reus van het kleine land.
 
In England klonk het stopsignaal ! De spoorlui staakten allemaal ! Geen roofbuit kon er meer per trein naar 't land van Elbe en van Rijn.
't Verkeer was met één slag ontwricht, de Duitscher liep met gram gezicht, en moest weer fietsen zien te gappen, of lange afstanden gaan stappen.
Hoe prachtig slaagde 't staken van den Nederlandschen spoorwegman !
Het Turfschip van .....(Voedsel(V)oer Voorziening(V)oor Oorlogstijd(O)nderduikers
VVO
 
De Duitscher had het mooi verzonnen : wie onderduikt ontvangt geen bonnen ! Maar vaderlandsche smokkelaars, die lapten zooiets aan hun laars !
Ze gingen heel brutaal grossieren, voorzien van prachtige papieren : zóó kreeg de onder-water-man zijn portie eten "volgens plan !"
Wat namen toch die smokkelbazen de Duitschers zeer gewiekst te grazen !
 
A. v. A.

Radio oranje

't Is tijd voor Radio Oranje ! Nu hooren we het Hollandsch woord dat door het Duitsche leugen-warnet de onverbloemde waarheid boort.

Het toestel - ook een onderduiker - wordt ijlings voor den dag gehaald, en door vertrouwd geraakte klanken wordt veler veerkracht weer gestaald.

En komt een mof het huis doorspoken, dan is 't weer veilig weggedoken.

--------------------------

Het heeft onschatbaar werk verricht : het bracht de waarheid aan het licht !

A. v. A.

~~~

Voorwaarts
NOOD UITGAVE
5, 7, 8, Febr 
1945
Uitg. N.V. De Arbeiderspers Bureau's voor red. en adm.:Schoutenstr. 145, Rotterdam
Abbonnementsprijs 25 cent per week of F 3,25 per kwartaal. Losse nummers 5 cent

3x Voorwaarts
5, 7, 8 Febr 1945
 
5 Febr 1945
Toenemende activiteit aan 't Roerfront Sowjetaanvallen tussen Bartenstein en Wormditt (duitse legerberichten 2 Febr).
Belgische regeringscrisis Stockholm, 3 Febr, vijf socialistische leden der regering-Pierlot, die hun ontslag hebben aangeboden ...
Voorinlevering van bonnen
Voor aardappelen, kindermeel, groente en fruit en kaas ....
 
7 Febr 1945
Sowjets in centrum van posen (duits legerbericht).
Generaal Von Hirschfeld gesneuveld HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 Febr ...32 jaren de jongste generaal en divisiecommandant van het Duitse leger ...Had in deze oorlog ongekend snel carriëre gemaakt.
Officiële Mededelingen Gorttoewijzingen op bonnen 316 en 317 ...Zij ontvangen hiervoor toewijzing gort, waar van de linkerbovenhoek is afgeknipt.
Inlevering groentebonnen 314 ...Welke zij van 12 tot en met 14 Febr, a.s. bij de plaatselijke verdeelkantoren moeten inlveren ten einde toewijzing te verkrijgen ...Deze bonnen hebben de waarde van 1/2 rantsoen.
Kaas toewijzing op bon 321 en bon 310 ...Voorzien van het stempel van den distributiedienst op de voor- en achterzijde.
 
8 Febr 1945
Aanhoudende druk in Zuid-Pommeren en West-Pruisen (Duits legerbericht).
Pierlot afgetreden GENEVE, 7 Febr.
Plichtvergeten ambtenaren voor een standgericht ...Wegens lafheid en plichtsverzuim gedegradeerd en ter dood veroordeeld, het vonnis is door een kogel voltrokken.
Geen kaas op vleeschtoewijzingen.
Ontvangstbewijzen boterbonnen.
 
Mr. H. J. Kist overleden. - Op 69-jarige leeftijd is in Den Haag mr. H. J. Kist Overleden, oud-griffier van het Hoge Raad der Nederlanden.
Na de rechterlijke macht te hebben gediend als griffier van de kantongerechten te Bergen op Zoom en Gouda werd mr. Kist in 1915 tot substituut-griffier bij de Hoge Raad benoemd, op 2 Aug 1927 volgde zijn benoeming tot griffier dit vervulde hij tot zijn 69ste jaar

~~~

10 Mei 1940 ~ 5 Mei 1945

'T was oranje, 'T is oranje, 'T blijft oranje-boven !

10 Mei 1940 ~ 5 Mei 1945

Juicht Alomme, onze Bede Werd verhoord : Het is weer Vrede ! 

10 Mei 1940 ~ 5 Mei 1945

~~~